• כללי:
 • 1. ברוכים הבאים לאתר בנדא מגנטיק בע"מ. (להלן: "החברה"). השימוש באתר זה ובתכנים המוצגים בו (להלן: "האתר") הינו בכפוף לתנאי השימוש שיפורטו להלן (להלן: "תנאי השימוש"). אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן עצם השימוש באתר ותכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלה.
 •  
 • 2. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תנאי שימוש אלו, לרבות ההוראות בדבר הגנת הפרטיות מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באתר זה. אנו ממליצים לך לקרוא מחדש, מעת לעת, את תנאי השימוש כדי
 • להתעדכן בשינויים שחלו בהם. המונח "משתמש" משמעו כל אדם אשר עושה שימוש באתר. אם הנך מתחת לגיל
 •  
 • 3. בכל מקום בו לא נאמר אחרת, כל מאפיין (feature) חדש באתר, אשר משנה, משפר או מציג בצורה אחרת את השירותים הניתנים במסגרתו, יהיה כפוף לתנאי שימוש אלו.
 •  
 • 4. אתר זה נועד לשימוש פרטי בלבד וכל שימוש מסחרי בו ללא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של החברה הינו אסור.
 •  
 • 5. השימוש בלשון זכר בלבד הינו לצורך הנוחות בלבד ותנאים אלו יחולו על כל משתמשי האתר.
 •  
 • 6. החברה תהיה רשאית להפסיק ו/או לשנות את שירותי האתר או חלק מהם בכל עת, לרבות את התכנים, המידע והרשאות הגישה הנדרשים לצורך גישה לשירותי האתר, וזאת מבלי הודעה מוקדמת ומבלי שתישא באחריות לנזקים שייגרמו כתוצאה מכך.
 •  
 • 7. החברה שומרת על זכותה לסרב להעניק גישה לאתר זה או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מוקדמת.
 •  
 • 8. האתר כולל גם מידע ותכנים בעלי אופי אינפורמטיבי ושיווקי. בכל מקרה של סתירה, יגברו תמיד התעריפונים ו/או המחירונים ו/או התנאים הרשמיים של החברה, כפי שהם מופיעים בפרסומים הרשמיים של החברה הזמינים לעיון הציבור במשרדי החברה. בנוסף לכך, כל מבצע ו/או הגרלה ו/או הטבה יהיו כפופים לתקנונים הרשמיים ו/או לתנאים הרשמיים, כפי שיפורסמו על ידי החברה ואשר יהיו זמינים לעיון הציבור במשרדי החברה
 • קניין רוחני
 • 1. כל התכנים, המידע והנתונים המופיעים באתר הם רכושה הבלעדי של החברה, או שלחברה זכות שימוש בהם, ואין לראות במידע ובשירותים המסופקים על ידה באתר כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניין הרוחני של החברה או של צדדים שלישיים. זכויות הקניין הרוחני לרבות זכויות יוצרים באתר ובתכנים שבו ו/או סימני מסחר, שייכות לחברה, או שהשימוש בהם נעשה על ידה בהתאם להרשאות כדין, אלא אם כן נקבע במפורש כי זכויות היוצרים שייכות לגורם אחר. זכויות יוצרים אלו חלות על טקסט, תמונות, איורים, קטעי צליל, קטעי וידאו, גרפיקה, קוד מחשב, קבצים גראפיים, יישומי תוכנה וכל חומר אחר הכלול באתר (להלן: "החומר המוגן").
 •  
 • 2. אין להכניס באתר שינויים, להפיץ, לשכפל, להעתיק, לפרסם, לשדר, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי את החומר המוגן ו/או לעשות שימוש כלשהו בתכני האתר ו/או בסימני המסחר שבו מבלי לקבל את הסכמת החברה מראש ובכתב.
 •  
 • קישורים לאתרים אחרים ומידע מסחרי שיוצג באתר
 •  
 • 1. אתר זה מכיל קישורים ((Links לאתרים אחרים שאינם מופעלים על ידי החברה אלא על ידי גורמים אחרים. קישורים אלה נועדו לנוחיותך בלבד. אין לחברה שליטה באתרי אינטרנט אלה ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם. אין בהכללת קישורים אלה משום אישור, המלצה או העדפה על ידי החברה לאותם אתרים מקושרים, ואין בהם כדי להעיד על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים. החברה איננה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. החברה רשאית לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכול, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. העובדה שתמצא באתר קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין.
 •  
 • 2. החברה לא תישא בכל אחריות לתוכן מודעות ומידע המסחרי שיפורסמו באתר, שלא על ידי החברה, לרבות לתוכן שיועבר בין גולשי האתר במסגרת פורומים או צ'טים. למען הסר ספק, מובהר ומוסכם בזה, כי הצבת מודעות ומידע מסחרי באתר לא תתפרש כהצעה של האתר להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של האתר, במפורש או מכללא, לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי המפרסמים באתר. כמו כן החברה אינה נותנת חסות, מעודדת, מציעה, מסכימה או מביעה דעתה לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ואיכותם של התכנים ו/או של כל מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים באתרים אחרים ו/או בכל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות שהאתר או שאתרים אחרים מפנים אליהם וכל הסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה כאמור, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.
 •  
 • פריטי התוכנה המוזכרים באתר
 •  
 • פריטי תוכנה הזמינים להורדה באמצעות קישורים מאתר זה (להלן, "תוכנה") כפופים לחוקי זכויות יוצרים. השימוש בתוכנה מוסדר לפי תנאי הסכם הרישיון למשתמשי קצה, אם ישנו, המצורף לתוכנה או כלול בה (להלן, "הסכם הרישיון"). נאסר על המשתמש להתקין או לעשות שימוש בתוכנה המלווה או כוללת הסכם רישיון, אלא אם כן הסכים תחילה לתנאי הסכם הרישיון ו/או התקין את התוכנה והשתמש בה למטרה אשר לשמה הועמדה התוכנה לשימושו. האחריות על התוכנה, אם ישנה, היא בהתאם לתנאי הסכם הרישיון בלבד ובכל מקרה אינה חלה על החברה.
 •  
 • הצהרות והתחייבויות משתמשי האתר
 •  
 • 1. הנך מתחייב לציית להוראות תנאי השימוש במלואן. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא.
 •  
 • 2. בעת הרישום יהיה עליך להזין שם פרטי, שם משפחה, כתובת דוא"ל, טלפון, כתובת, מספר תעודת זהות, שם משתמש וסיסמה. הנך מאשר בזאת כי כל מידע שתמסור במסגרת השימוש באתר הינו פרטים אישיים שלך בלבד, וכי הם נכונים ומדויקים, וכי לא תתחזה לאדם אחר ו/או לא תעשה שימוש בתעודה מזהה של אחר ו/או לא תעשה שימוש בשם משתמש ו/או בסיסמה של אחר, שלא ברשות ובסמכות. אינך חייב למסור את הפרטים בטופס הרישום על פי חוק, ומסירתם תלויה ברצונך בלבד. עם זאת, אם לא מסרת את כל הפרטים לא תוכל להירשם לאתר וליהנות מהשירותים המוצעים למשתמשי האתר הרשומים. יובהר, כי מילוי טופס רישום מהווה הסכמתך לרישום כמשתמש באתר ובכל אתרי החברה. ככל שבאיזה מאתרי החברה יהיו תנאי שימוש שונים מתנאים אלה, יחולו לגבי האתר האמור תנאי השימוש שנקבעו בו.
 •  
 • 3. בעשותך שימוש באתר הנך מתחייב כי לא תעשה את הפעולות הבאות :
 • 3.1 התחזות לאדם או גוף כלשהו, לרבות נציג, עובד או מנהל של החברה ו/או תיאור מסולף או הצגה כוזבת של הקשר שלך לאדם או גוף כלשהו.
 • 3.2 הטענה, שליחה או שידור של כל חומר שקרי, מטעה או חומר אשר נועד להערים על משתמש או על אדם או על גוף כלשהו.
 • 3.3 שימוש בדואר אלקטרוני אשר אינו ממוען אליך.
 • 3.4 הצגה באתר (ככל שניתן יהיה להוסיף לאתר), של תכנים, לרבות מידע ו/או נתונים ו/או פרסומות ו/או קישורים לאתר המכילים חומר המפר הוראות חוק ו/או כל דין ו/או עלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או כל חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית על פי חוקי ודיני מדינת ישראל.
 • 3.5 הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב, לרבות תוכנה עוינת, תולעת, ונדאלים (Vandals ) יישומים מזיקים (Malicious Applications ) וכיוצא בזה, או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר בשירות) בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש החברה לצורך אספקת השירותים המוצעים באתר זה.
 • 3.6 הפצת "דואר זבל" (spam), או הצפה של כל דואר אחר את שרתי האתר.
 • 3.7 שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כנ"ל לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויים בשימוש עבור השירות.
 • 3.8 פגיעה בכל דרך שהיא או שימוש בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויות באתר זה.
 • 3.9 הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר (frame), וכחלק מאתר אחר (mirror), ללא הסכמתה הכתובה המוקדמת של החברה.
 • 3.10 שימוש בכל רובוט, "תולעת" (spider), מנוע אחזור וחיפוש מידע, או כל כלי אוטומטי, או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר, ולאתר מידע באתר, או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר זה.
 • 3.11 להפריע בכל דרך אחרת, או לקטוע את האתר (לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המחוברים לאתר או של רשת המחשבים המחוברת אליה) או להפר באופן כזה או אחר את הדרישות והפרוצדורות של האתר.
 • 3.12 שימוש שנועד להתחקות אחר אדם אחר או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא.
 • 3.13 התחזות לאדם או גוף כלשהו, לרבות נציג, עובד או מנהל של החברה ו/או תיאור מסולף או הצגה כוזבת של הקשר שלך לאדם או גוף כלשהו.
 •  
 • 4. המשתמש מתחייב לא להשתמש באתר באופן שאינו תואם לכל דין ו/או שאינו מוסכם או שמהווה זיוף, שינוי או מחיקת מידע;
 •  
 • 5. מבלי לגרוע מכל האמור בתנאי שימוש אלה, החברה תהא זכאית לנתק משתמשים שיבצעו את אחת הפעולות המפורטות להלן ולחסום את גישתם לאתר:
 • 5.1 ביצוע כל מעשה המנוגד להוראות הסכם זה
 • 5.2 שימוש בפרטים כוזבים, או בפרטים שאינם שלהם, כגון כתובת, פרטי חשבון בנק, דואר אלקטרוני וכיו"ב, בעת שימוש באתר ו/או תהליך הרישום לשירותי האתר.
 • 5.3 העתקה, הפצה, פרסום או העברה של מידע, פרטים וקבצים הכלולים באתר זה בלא לקבל הסכמה מראש מאת החברה. עם זאת, העתקה לצורכי שימוש אישי, המותרת לפי אופיים של המידע, הפרטים והקבצים – מותרת.
 • 5.4 החברה שומרת על זכותה לדווח על כל מעשה מרמה, פעילות פוגעת או פעילות בלתי חוקית אחרת לרשויות החוק המתאימות.
 •  
 • 6. המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה וכן כל גוף אשר בקשר עם החברה ו/או מי מטעמם וכן את בעלי הרישיון ו/או בעלי זכויות אחרות באתר בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן רווח ו/או הוצאה לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד שייגרמו להם עקב הפרת תנאי השימוש על ידי המשתמש, לרבות בגין תוכנה שהמשתמש שלח ו/או הכניס לאתר ו/או כל מידע אחר שהמשתמש הציג באתר. החברה שומרת על זכותה לנהל ההגנה בהליכים שיינקטו כנגדה בגין הפרת תנאי השימוש ע"י המשתמש והמשתמש מתחייב לשתף פעולה עם החברה בכל הליך משפטי כאמור.
 •  
 •  
 • הגבלת אחריות
 •  
 • לעניין סעיף זה, "החברה" משמע, לרבות כל מי מטעמה.
 • 1. כל המידע, התוכנה, המוצרים, השירותים והגרפיקה הנלווית הכלולים באתר זה (להלן: "השירותים" ) מוצע לציבור "כמות שהוא" (As Is) בלא כל התחייבות, ולא תקום למשתמשים כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין אופי השירותים שמציע האתר, היותם מוגבלים ו/או לא מותאמים לצרכי המשתמשים או מי מהם. בנוסף לכך, החברה לא תישא באחריות להתאמת השירות לצורכי המשתמש או באחריות לטעויות, אי-דיוקים או לשגיאות בחומר המוצג באתר זה.
 •  
 • 2. השימוש באתר ייעשה על אחריותם המלאה והבלעדית של המשתמשים.
 •  
 • 3. המשתמש מודע למגבלת רשת האינטרנט לגבי אבטחת מידע ברשת ומשחרר את החברה מכל אחריות בעניין זה.
 •  
 • 4. למען הסר ספק מובהר בזאת כי החברה אינה נושאת באחריות לחומר ו/או תוכנות כלשהם שהוכנסו לאתר על ידי צדדים שלישיים ו/או לקישורים המפנים לחומר ו/או תוכנות כאמור.
 •  
 • 5. החברה לא תישא באחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף, כספי או אחר, שייגרם למשתמשים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם כתוצאה משימוש באתר ו/או הסתמכות על המידע המופיע בו, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו באמצעות השירות באתר זה או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות באתר זה, כגון יישומי Java , Java Script, Active-X ולרבות נזק הנובע מהפצת וירוסי מחשב, שמקורם בגורמים שלישיים לרבות שאינם בשליטתה הישירה.
 •  
 • 6. אין להסתמך על ייעוץ שהתקבל באמצעות אתר זה לצורך קבלת החלטות בנושאים אישיים, רפואיים, משפטיים או כספיים; לשם כך עליך להתייעץ עם בעל מקצוע מתאים על מנת לקבל ייעוץ מותאם לנסיבות המיוחדות שלך. אין באמור במסמך זה משום חיווי מצד החברה ו/או ספקיה השונים בדבר ההתאמה, האמינות, העיתוי המתאים ומידת הדיוק של המידע, התוכנה, המוצרים, השירותים והגרפיקה הנלווית הכלולים באתר זה למטרה כלשהי.
 •  
 • 7. בשום מקרה לא תחול על החברה ו/או מי מטעמה ו/או ספקיה השונים אחריות בגין כל נזק ישיר או עקיף אשר עלול להיגרם למשתמש או לצד ג' כלשהו עקב השימוש באתר זה וכולל, בין היתר אך מבלי לגרוע מן האמור, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות אך ללא הגבלה, דמי נזיקין בגין פגיעה גופנית, אובדן הכנסות בעסקי המשתמש, הפסקת עסקי המשתמש, אובדן נתונים או אובדן מידע עסקי וכל נזק כספי, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש באתר זה או בביצועיו , בקצב השימוש ו/ או בהפרעה לשימוש ו/או בהפסקת השימוש באתר זה, באספקה או באי-אספקה של השירות, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות אתר זה, או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר זה, בין שהדבר מבוסס על חוזה, ובין על דיני נזיקין או על כל דין אחר, על אף כל הודעה מוקדמת לחברה או למי מספקיה על האפשרות לגרימת נזקים כאמור. אם אינך שבע-רצון מחלק כלשהו של אתר זה, או מאחד מתנאי השימוש, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותך הוא הפסקת השימוש באתר זה.
 •  
 • 8. החברה אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכול, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל החברה או אצל מי מספקיה.
 •  
 • 9. החברה רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.
 •  
 • מצביעים וקישורים אלקטרוניים
 •  
 • באתר זה עשויים להכלל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים ע"י החברה. קישורים אלו נועדו לנוחיותך בלבד אין לחברה שליטה על אתרי אינטרנט אלה, ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים באתרים אלו. אין בהכללת קישורים לאתרים אחרים כדי להעיד על תמיכה בתוכן של אתרים אלו או על כל קשר אחר לאתרים אלו או למפעיליהם. החברה אינה מתחייבת לתקינות הקישורים, או לכך שקישורים אלו מכוונים לאתרים אשר אליהם מתיימר כל מצביע אלקטרוני לקשר. החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים.
 • שמירה על פרטיות המשתמשים באתר
 • 1. משתמשים אשר ימסרו את פרטיהם ברישום לאתר, נותנים בזאת הסכמתם להכללתם במאגרי המידע שמנהלת החברה (לרבות כל החברות המנויות לעיל ו/או כל חברה אחרת שהינה (או שתהיה) חלק מהחברה כהגדרתה לעיל (להלן "חברות קשורות")) וכן להעברת ו/או שיתוף המידע בין החברות הקשורות ו/או לצדדים שלישיים לשם המטרות האמורות להלן, כולן או חלקן . המידע במאגרים יכלול את הפרטים שנמסרו על ידי המשתמש וכן מידע נוסף שיצטבר אודותיו.
 •  
 • 2. המאגרים ישמשו את החברה , לרבות החברות הקשורות ו/או מי מהן למטרות הבאות: שיפור האתר, השירותים והתכנים שמוצעים על ידי החברה; ניתוח נתונים; התאמת שירותים למשתמשים בהתאם למאפיינים והעדפות של משתמשים שונים; רכישת מוצרים ו/או שירותים באתר; ליצור קשר עם המשתמש; לשלוח למשתמש חומר שיווקי ו/או פרסומי (בין על ידי החברה, לרבות החברות הקשורות ו/או מי מהן ובין על ידי מי מטעמן, לרבות צדדים שלישיים) בדוא"ל, בהודעת טקסט לטלפון (SMS/MMS) או בכל אופן אחר; בכדי למנוע שימוש לא חוקי ו/או לא מורשה באתר; השימוש במידע ייעשה על פי התנאים האמורים כאן ועל פי הוראות כל דין.
 •  
 • 3. החברה נוקטת באמצעי הזהירות המקובלים כדי לשמור על אבטחת המידע. אמצעים אלה מצמצמים את הסיכוי לחדירה בלי מורשית , אך אינם נותנים בטחון מוחלט. לכן, אין באפשרותה של החברה להתחייב באופן חד משמעי לכך שלא תהיה גישה בלתי מורשית למידע.
 •  
 • 4. החברה לא תעביר את המידע האישי אודות משמשים לצד שלישי כלשהו (האמור לא כולל העברת מידע בין החברות הקשורות). על אף האמור, החברה לרבות החברות הקשורות, תהיה רשאית לחשוף את המידע ו/או להעבירו, כולו או חלקו, לצדדים שלישיים בהתקיים אחד התנאים הבאים:
 •  
 • א. התקבלה הסכמת המשתמש להעברת המידע.
 •  
 • ב. חשיפת המידע ו/או העברתו נדרשת לשם ו/או במסגרת ו/או לשם אספקת שירותים ו/או ציוד למשתמש.
 •  
 • ג. כאשר מסירת המידע נדרשת על פי חוק ו/או במסגרת הליכים משפטיים, לרבות במקרה בו יתקבל צו שיפוטי ו/או צו מרשות מוסמכת כלשהי המורה למסור את המידע ו/או כל חלק ממנו למוציא הצו ו/או לצד שלישי.
 •  
 • ד. במקרה של מחלוקת משפטית.
 •  
 • ה. במקרה בו יימצא, כי פעולות משתמש באתר מפירות את תנאי השימוש בו.
 •  
 • ו. במקרה שבו החברה, לרבות החברות הקשורות ו/או איזו מהן תעביר בכל צורה שהיא את פעילותה ו/או את פעילות האתר לגוף אחר, לרבות בדרך של מיזוג, מכירת פעילות, העברת מניות ו/או בכל דרך אחרת – ובלבד שהגוף אליו יעבור המידע יקבל על עצמו את תנאי השמירה על פרטיות המשתמשים באתר.
 •  
 • 5. יתכן שהאתר ישתמש ב"עוגיות" (cookies) לצורך תפעולו התקין והשוטף ובכלל זה לשם איסוף מידע סטטיסטי אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות אישיות של משתמשים ולצרכי אבטחת מידע. המשתמש מתכים להשתלת קבצים אלה במחשבו, לשימוש במידע האגור בהם ולזיהויו על פיו.
 • שונות
 • 1. על תנאי שימוש ועל פעולות באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתנאי השימוש ו/או לשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו.
 • מחובתך כמקבל שירות שהוא תושב או אזרח של מדינה זרה או שהוא נמצא באותה העת במדינה זרה, לבחון ולבדוק האם השירות ותנאי השימוש בשירות תואמים גם את חוקי המדינה הזרה. אין ביכולתה של החברה להתאים את השירות ותנאי השימוש בשירות על פי החוקים של כל מדינה ומדינה בעולם. אי לכך, מובהר כי אתה תישא לבדך באחריות על כל הפרת דין של מדינה זרה באם תתבצע כתוצאה משימוש בשירות.
 •  
 • 2. שום ויתור, הימנעות מפעולה, או מתן ארכה על ידי החברה לא ייחשבו כויתור על זכויותיה על פי תנאי שימוש אלה ו/או על פי דין, ולא יהווה תקדים ולא ילמדו ממנו גזירה שווה לכל מקרה אחר, ולא יפגעו באפשרות החברה לממש את זכויותיה בכל עת. המשתמש יהיה מנוע מלהעלות טענות בדבר ויתור או השהייה.
 •  
 • 3. ככל שאיזה מתנאי השימוש יימצא לא תקף, הדבר לא ישפיע על תנאי השימוש האחרים. תנאי לא תקף או שלא ניתן לאוכפו יוחלף בתנאי חוקי תקף שיהיה קרוב לתנאי המקורי.


  לקוח/ה יקר/ה,

   

  באפשרותך למסור לנו, במועד המכירה או במועד האספקה, פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני מהמגזר הביתי הדומה לפריט/ים שנמכר/ו לך, בכמות או במשקל דומים לפריט/ים שנמכר/ו לך, אשר מקורה בציוד חשמלי ואלקטרוני שנועד לשימוש דומה לפריט/ים שנמכר/ו לך.

   

  החזרה זו אינה כרוכה בתשלום או בכל תמורה אחרת מצידך. מיקום איזור ההחזרה של פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני הוא בחנות בה את רוכש את המוצר החדש. מסירת פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני במועד האספקה אפשרית במעמד האספקה של המוצרים הבאים ובתיאום מראש. 

   

  במקרה של מכירה מקוונת של ציוד חשמלי ואלקטרוני המתאים גם לשימוש ביתי או של סוללות, ניתן להחזיר את פסולת הציוד החשמלי והסוללות באחד מ 3,000 מוקדי האיסוף של תאגיד מ.א.י מחזור אלקטרוניקה ישראל, הפזורים ברחבי הארץ ובהם במרכזי קניות ותחנות נוחות של תחנות דלק, שהיא דרך יעילה אחרת לקיום הוראות החוק.

   מפת מוקדי האיסוף של מ.א.י למיחזור פסולת אלקטרונית בישראל – מ.א.י – תאגיד למיחזור אלקטרוניקה לישראל – פסולת אלקטרונית (mai.org.il)

   

  יובהר, כי איננו מקבלים פריט פסולת ציוד וסוללות מזיקה.  טעות סופר – פורסם מחיר גבוה ו/או נמוך באופן קיצוני ביותר ממחירו הממוצע הנוהג ו/או פורסם מוצר שלא קיים עוד ו/או מפרט ו/או סרטון/תמונה להמחשה אשר נפלה בהם טעות הקלדה ו/או תקלה תהיה בנדא מגנטיק רשאית לבטל את העסקה בכפוף להודעה לקונה. באם נתקבל תשלום הרוכש יקבל החזר כספי באופן מידי.